Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

provozní řád

Předškolní vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu. Přizpůsobuje se podmínkám MŠ, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby a náročnost prováděných činností.

Režim dne je stanoven pro obě třídy. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.

Režimové požadavky :

6,30 – 8,00 hod. :

-scházení dětí do tříd MŠ (předávání dětí učitelkám ve třídě)

-spontánní zájmové aktivity

-individuální práce s dětmi

8,00 – 8,30 hod. :

-osobní hygiena (děti jsou vedeny k samostatnému používání toalety a správnému mytí rukou, včetně používání mýdla a ručníku, mytí rukou provádí děti vždy po použití WC a také před jídlem a po jídle)

-dopolední svačinka ( děti se samy obsluhují, samostatně prostírají)

8,30 – 9,00 hod. :

-pokračování v započatých volných hrách

-individuální práce s dětmi

9,00 – 9,30 hod. :

-komunikativní kruh (přátelský kruh je každodenním setkáváním, momentem zklidnění a soustředění, rozhovorů s dětmi, řešení společných problémů nebo jenom vyjadřováním vlastních pocitů a prožitků, je to čas, který věnujeme prohlubování společného přátelství nás všech, učíme se zároveň respektovat jeden druhého, naslouchat, sdělovat, je to doba motivace pro další činnost)

-denní zdravotně zaměřené cvičení s motivací

9,30 – 10,00 hod. :

-didakticky cílené činnosti, dle třídního plánu, které probíhají formou individuální, skupinové nebo kolektivní práce učitelek s dětmi

( vycházíme z aktuálního tématu, bereme v potaz věk a schopnosti dětí, snažíme se dítě motivovat k vlastnímu zájmu  o dané téma a zároveň upřednostňovat prožitkovou metodu a učení hrou )

10,00 – 11,30 hod. / 12,00 hod.

-pobyt venku

-řídíme se aktuálními klimatickými podmínkami

-učíme se pravidlům bezpečnosti při činnostech

-hraní na zahradě (prolézačky, skluzavky, pískoviště, dřevěný domeček a vláček,…)

-pohyb na veřejnosti (chůze po chodníku, přecházení silnice)

-vycházky do přírody a okolí (pozorujeme změny v přírodě )

11,30 – 12,00 hod. / 12,00 – 12,30 hod.

-osobní hygiena

-oběd (děti se učí samostatnosti při obsluze, základům stolování)

12,00 – 12,30 hod. / 12,30 – 13,00 hod.

-vyzvedávání dětí z MŠ

12,30 hod. / 13,00 – 14,00 hod. :

-klidový režim

 (odpočinek na lehátku- děti odpočívají, relaxují, spí, čteme si pohádky)

-individuální práce s dětmi

-zájmové kroužky

14,00 – 14,30 hod. :

-osobní hygiena

-odpolední svačinka

14,30 – 16,00 hod. :

-volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou (hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity)

-individuální činnosti

-vyzvedávání dětí z MŠ

 

 

Pitný režim

- po celý den mají děti  v každé třídě připravené pití v konvici ( náplně se obměňují)