Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

Zápis do mateřské školy

Ve dnech vyhlášeného zápisu zákonný zástupce dítěte:

 • vyplní v MŠ „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
 • současně se prokáže průkazem totožnosti/ OP /, popř. dokladem o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • předloží rodný list dítěte a potvrzené  „ Vyjádření lékaře o zdravotním sta vu dítěte “      ( formulář k vyzvednutí v MŠ nebo na webových stránkách MŠ), popř. vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
 • na základě podané žádosti a stanovených kritérií rozhodne ředitelka do 30 dní o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • výsledky přijímacího řízení pod registračním číslem budou zveřejněny na webových stránkách MŠ a vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ, tímto se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje „Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ za oznámená, „Rozhodnutí o nepřijetí“ budou zákonným zástupcům oznámena doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou – a to nejpozději do 30 dnů ode dne podání „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • přednostně se podle zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon, přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová ( mají trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu, v případě cizinců místo pobytu a jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem)
 • děti s trvalým pobytem v Železnici a obcí patřící k Železnici, podle věku od nejstarších po nejmladší
 • děti, jejichž sourozenec se v MZŠ a MŠ Železnice vzdělává a ve školním roce 2019/2020 se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstarších po nejmladší)
 • děti s trvalým pobytem mimo  Železnici a obce patřící k Železnici, podle věku od nejstarších po nejmladší

-do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

Co naše mateřská škola nabízí?

 • kvalitní výchovně vzdělávací program
 • individuální přístup
 • plavecký výcvik předškolních dětí
 • základy hry na zobcovou flétnu – projekt Veselá píšťalka
 •  pěvecký sboreček – projekt Zpívání pro radost
 •  rozvoj výtvarných dovedností – projekt Pastelka
 •  seznámení s keramikou – Hliněné ruce
 •  základy anglického jazyka
 • karnevaly, besídky / čertovský rej, Vánoce, Den matek, Den dětí /
 • výlety, exkurze / Jičín- město pohádky, výlety do okolí, návštěvy knihovny, muzea, školní výlet, …/
 • slavnostní rozloučení s předškoláky
 • umístění mateřské školy v klidném prostředí, s velkou, dobře vybavenou zahradou, uměle vytvořeným svahem pro zimní radovánky, s možností vycházek do přírody