Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Sluníčko
Žižkova 389
507 13 Železnice

+420 493 532 819

ms.slunicko@centrum.cz

    

              Školní řád

   Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách mateřské školy. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole ( § 30 odst.1 písm. a) ŠZ)

1.Obecné vymezení práv a povinností dětí

Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v MŠ :

 • právo na rovný přístup ke vzdělání a výchovu směřující k rozvoji jeho schopností a dovedností
 • právo na plný rozvoj osobnosti
 • právo na svobodnou hru, volný čas a možnost styku s jinými dětmi a lidmi
 • právo na svobodu projevu
 • právo na ochranu před násilím a zanedbáváním
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • v případě postižení právo na zvláštní péči, řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti
 • právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

Povinnosti dětí :

 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli  seznámeni
 • pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců mateřské školy  vždy a za všech okolností  plnit
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • upevňovat společenské návyky / pozdravit, rozloučit se, poděkovat, požádat o pomoc /
 • dodržovat hygienické zásady
 • dodržovat bezpečnostní zásady během celého pobytu v MŠ i mimo ní, s nimiž byli seznámeni
 • záměrně neničit vybavení MŠ a cizí věci

 

2.Docházka do mateřské školy

Povinné předškolní vzdělávání:

 • zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
 • pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182 a školského zákona
 • dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Masarykova základní škola amatérská škola, Železnice, Tyršova 336, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte

 

Rozsah povinného vzdělávání:

 • zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech
 • rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, začátek vzdělávání je stanoven od 8,00 hod. – 12,00 hod.
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin ( organizace školního roku), zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno
 • zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy
 • zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182 a školského zákona č. 561/2004 Sb.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 • nepřítomnost dítěte v MŠ omlouvá zákonný zástupce dítěte a to – osobně, e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 3 pracovních dnů
 • neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem, při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Individuální vzdělávání dítěte:

 • zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
 • oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

b) uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 • vedoucí učitelka MŠ předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno, vychází ze ŠVP MŠ
 • vedoucí učitelka MŠ dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření přezkoušení v MŠ ( úroveň osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech), ověřování bude probíhat formou rozhovoru s dítětem (dále- didaktické hry, pracovní listy, …)
 • termín ověření : druhá středa v měsíci listopadu, od 8,00 do 11,00 hodin
 • náhradní termín : druhá středa v měsíci prosinci
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte  u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání, po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat
 • o přijetí rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií a na základě správního řízení
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy

 

3. Ochrana osobnosti ve škole

 • zákonní zástupci dětí mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy ( webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte

 

4.Vymezení práv a povinností zákonných zástupců

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

Základní práva zákonných zástupců:

mají právo na:

 • na diskrétnost a ochranu informací týkající se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou (hovořit s učitelkami na třídách, je-li zajištěna bezpečnost dětí, delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí
 • přispívat svými nápady a podněty k obohacení výchovně vzdělávacího programu školy
 • požádat v odůvodněných případech o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

 

Povinnosti zákonných zástupců :

 • účastnit se třídních schůzek pořádaných MŠ, v případě nepřítomnosti se informovat o záležitostech u vedoucí učitelky
 • na vyzvání ředitelky, vedoucí učitelky MŠ osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovy dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či ohrozit zdraví ostatních dětí
 • omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte, omluvit nepřítomnost svého dítěte v případě náhlého onemocnění, a to telefonicky nebo osobně, nejpozději do 3 pracovních dnů
 • oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí)
 • řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • povinností zákonného zástupce je dítě řádně předat učitelce
 • označit osobní věci dítěte, předejde se tak záměně těchto věcí (každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku)
 • každý rodič odpovídá za to, aby dítě bylo přiměřeně oblečeno podle aktuálního počasí
 • nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do MŠ nebezpečné předměty
 • dbát na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat
 • v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody
 • další povinnosti, konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu
 • pokud bude rodič porušovat školní řád závažným způsobem, např.opakovaně narušovat provoz MŠ (vyzvedávat dítě z MŠ po ukončení provozu), může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy

 

Rozhodnout o ukončení docházky může ředitelka školy též z těchto důvodů :

 1. pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. pokud to doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 3. pokud nebude v určený termín zaplacena úplata a stravné a zákonný zástupce se nedohodne  s ředitelkou na jiném termínu úhrady
 4. pokud bude docházet k opakovanému pozdnímu vyzvedávání dítěte z MŠ / doba po ukončení denního provozu MŠ / a nedodržování školního řádu
 5. rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

Pravidla součinnosti a spolupráce rodičů, dětí a MŠ :

Každé dítě, které bylo přijato k předškolnímu vzdělávání, by mělo :

 • samostatně chodit a nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst s ní samostatně, pít z hrnečku a sklenice
 • dodržovat základní hygienické návyky
 • samostatně používat WC, nenosit pleny
 • smrkat, nepoužívat dudlík
 • umět se svléknout, obléknout, obout, uložit své věci na určené místo

 

Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají :

 • vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze a hygienických návycích
 • k uklízení hraček a osobních věcí
 • k samostatnosti při oblékání a obouvání
 • pomáhají při vytváření základních společenských návyků u dětí
 • vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě

 

5.Podmínky pro vzdělávání dětí se SVP, podpůrná opatření

Podpůrná opatření prvního stupně:

 • vedoucí učitelka MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně, třídní učitel zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce, pokud nebude postačovat opatření prvního stupně, doporučí vedoucí učitelka MŠ využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte

Podpůrná opatření druhého stupně:

 • podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření druhého až pátého stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte
 • k poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení vedoucí učitelky  MŠ nebo OSPOD
 • vedoucí učitelka MŠ určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálně vzdělávacími potřebami
 • vedoucí učitelka MŠ  zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce

 

6.Přijímání dětí do mateřské školy

 • zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá 1x ročně, v měsíci květnu (od 2.května do 16.května), dále se děti přijímají i v průběhu školního roku do výše kapacity (pokud je volné místo)
 • informace o termínu zápisu, kritériích přijímání dítěte do MŠ a podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou podány veřejnosti prostřednictvím plakátů na informačních tabulích v mateřské škole a na webových stránkách MŠ
 • zákonní zástupci obdrží při zápisu „Žádost o přijet dítěte k předškolnímu vzdělávání“, kterou vyplní na místě, předloží rodný list dítěte, potvrzené „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte“     ( k vyzvednutí v MŠ nebo na webových stránkách MŠ), vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením a průkaz totožnosti, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • výsledky přijímacího řízení pod registračním číslem budou zveřejněny na webových stránkách MŠ a vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ, tímto se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje „Žádostem o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání“ za oznámená, „Rozhodnutí o nepřijetí“ budou zákonným zástupcům oznámena doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou – a to nejpozději do 30 dnů ode dne podání „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
 • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, potvrdí dětský pediatr na formulář „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte“, tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku
 • do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31.8.2020
 • při nenaplnění kapacity mohou být přijímány děti mladší 3 let, pro které jsou vytvořeny veškeré podmínky

 

 

7.Projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • pokud má dítě navrženou soudem střídavou péči, o docházce rozhodne soud

 

8.Podmínky stanovení a výběru úplaty za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) je stanoveno:

 • vzdělávání  v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 odst. 1 školského zákona)
 • od 1.9.2017  se poskytuje bezúplatně vzdělávání rovněž dětem s odkladem školní docházky
 • úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok stanovena na 280,- Kč měsíčně (vyhláška č.43, § 6, odst. 2)

Osvobozen od úplaty je :

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.366/2011 Sb.)
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Rodiče, kterých se týká osvobození, prokáží tuto skutečnost vedoucí učitelce mateřské školy a to podáním písemné žádosti.

Písemná žádost musí obsahovat:

 1. komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti
 2. jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte
 3. doložení odůvodnění (potvrzení odboru státní sociální podpory)
 4. jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele

O prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, §164, odst. 1 ).

 

Snížení úplaty :

 • v měsíci červenci a srpnu dojde v případě přerušení provozu mateřské školy ke snížení úplaty
 • rovněž bude snížení úplaty v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen na dobu delší než 5 vyučovacích dnů za kalendářní měsíc

Placení úplaty :

 • úplata za předškolní vzdělávání je splatná  do 15. dne příslušného měsíce, a to převodem na účet, číslo účtu a variabilní symbol dítěte  obdrží zákonní zástupci na začátku školního roku v MŠ
 • případné přeplatky za úplatu předškolního vzdělávání budou jednorázově vráceny do konce školního roku na účet, ze kterého úplata přichází
 • opakované neplacení úplaty v termínu ( pokud si zákonný zástupce nedohodne jiný termín splátky) může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (školský zákon, §35, odst. 1 d)

9.Stravování v MŠ

Při přijetí dítěte  do MŠ stanoví vedoucí učitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

Děti dostávají tři jídla – dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Součástí jsou nápoje v rámci celodenního pitného režimu.

 

Jídelníček najdete na nástěnce v přízemí MŠ.

Placení stravného, přihlašování a odhlašování stravy:

 • po přijetí dítěte do MŠ obdrží zákonný zástupce dítěte přihlášku ke stravování a informace o způsobu platby
 • odhlašování a přihlašování stravy se provádí přes portál www.strava.cz (přihlašovací údaje obdrží zákonný zástupce na začátku školního roku), nebo zápisem do odhlašovacího sešitu na polici vedle dveří do jídelny MŠ, nebo SMS zprávou na tel. číslo 776 176 921
 • podmínky pro odhlašování a přihlašování stravy : do 12,00 hodin předešlého dne, pokud nestihnete odhlásit jídlo včas, můžete si jej odebrat do jídlonosiče
 • při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit
 • po přihlášení do účtu Vašeho dítěte na portálu www.strava.cz budete mít přehled o počtu objednaných jídel i o Vašich platbách
 • platba bude prováděna pomocí inkasa, díky tomu nebudete muset po celou dobu školní docházky platby hlídat, nebudou vznikat velké přeplatky, které by se vracely jednorázově, systém si sám vygeneruje potřebnou částku pro následující měsíc a poté dle počtu dnů v měsíci a odpočtu odhlášených obědů z předminulého měsíce sám strhne potřebnou částku
 • podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním  řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě v mateřské škole /nástěnka v šatně /

 

 

 

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole ( § 30 odst. 1 písm. a ) ŠZ )

 

1.Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, solidarity a důstojnosti
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
 • informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všechny učitelky se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – učitelky mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školského pracoviště, s nimiž přišli do styku
 • učitelky školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

 

2.Konzultace s pedagogickými pracovníky

 • konzultace zákonných zástupců s ředitelkou, vedoucí učitelkou a učitelkami je možné dohodnout na dobu, kdy není pedagog u dětí

 

Provoz a vnitřní režim školy ( § 30 odst. 1 písm. b) ŠZ )

 

1.Provozní a organizační záležitosti spojené se začátkem a koncem provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy je celodenní.

 Od 6,30 hodin do 16,00 hodin (škola se v 6,30 hod. odemyká a v 16,00 hod. uzavírá).

 • učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají
 • odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců – zákonní zástupci vyplní a podepíší tiskopis „Pověření k odvádění“ (tiskopis u vedoucí učitelky)
 • při příznacích onemocnění dítěte  v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha,…) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě
 • informace o akcích pořádaných mateřskou školou jsou vždy a včas oznamovány na informační tabuli v 1.patře a na nástěnkách v šatnách dětí, doporučujeme rodičům pravidelně nástěnky sledovat
 • zařazování dětí do tříd - děti zařazuje do tříd vedoucí učitelka dle věku, ve výjimečných případech záleží na domluvě s rodiči

Režim dne

Orientační časy. Náplň dne je variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí.

 • 6,30 – 8,00 hod. – ranní scházení dětí /ve třídě Koťátek/
 • 8,00 – 8,30 hod. – dopolední svačinka
 • 8,30 – 10,00 hod. – individuální práce s dětmi, komunikativní kruh, denní zdravotně zaměřené cvičení, didakticky cílené činnosti dle třídního plánu
 • 9,30/10,00 – 11,30/12,00 hod. – pobyt venku, řídíme se aktuálními klimatickými podmínkami
 • 11,30/12,00 – 12,30 hod. – oběd
 • 12,00 – 13,00 hod. – vyzvedávání dětí z MŠ
 • 12,30/13,00 – 14,00 hod. – klidový režim, nabídka činností u stolečku dle individuálních potřeb dítěte / pokud dítě neusne do ½ hodiny/, zájmové aktivity pro předškoláky
 • 14,00 – 14,30 hod. – odpolední svačinka
 • 14,30 – 16,00 hod. – volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkou ( hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity), vyzvedávání dětí z MŠ /ve třídě Koťátek/

Pobyt dětí v MŠ se řídí Provozním řádem tak, aby nebyla narušována výchovně vzdělávací práce. Jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Obsah předškolního vzdělávání

 • předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným pedagogickým vzděláním
 • vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu „Rok se sluníčkem“, který je vytvořen  v souladu  s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, rozvíjí osobnost dítěte a vzdělává je ve všech oblastech / rozumové, pracovní, estetické, tělesné, mravní, environmentální / přiměřeně věku a vývojovým schopnostem, působíme na děti v oblasti prevence rizikového chování
 • vyučovacím jazykem je jazyk český
 • Školní vzdělávací program je k dispozici rodičům v šatnách- na nástěnce jednotlivých tříd a na webových stránkách mateřské školy
 • základním cílem mateřské školy je podpora zdravého tělesného, psychického a sociálního vývoje dítěte a vytváření optimálních podmínek pro jeho individuální osobnostní rozvoj

 

Organizace provozu mateřské školy

 • omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem / pokud bude přihlášeno méně než 10 dětí / a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte s dostatečným předstihem, nejméně dva měsíce předem na informační tabuli v 1.patře

 

2.Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy mateřské školy

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí :

 • dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim MŠ
 • řídí se školním řádem MŠ
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

 

3.Organizace vzdělávání mimo budovu školy

 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví vedoucí učitelka MŠ počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením nebo děti mladší tří let
 • při zajišťování výletů, výjezdů na akce mimo MŠ určí vedoucí učitelka počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví
 • při pobytu dětí v přírodě se využívají známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se učitelky řídí pravidly silničního provozu

 

4.Předávání dětí zákonným zástupcům

 • zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době ( délka provozní doby mateřské školy je stanovena ve  školním řádu), v případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je učitelka oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte ( OSPOD)

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí ( § 30 odst.1 písm. c) ŠZ)

 

1.Předcházení úrazům, uložení prostředků první pomoci, kontakty pro poskytnutí pomoci ve škole

 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře učitelky, a to od doby převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce až do doby předání dítěte zákonnému zástupci  nebo jím pověřené osobě ( Vyhláška č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů)
 • učitelky pravidelně a prokazatelně (zápisem do třídní knihy) poučují děti o bezpečném chování v prostorách MŠ, na školní zahradě i na výletech
 • lékárnička s prostředky první pomoci je vybavena a pravidelně kontrolována, včetně kontaktů pro poskytnutí pomoci

 

2.Postup při informování o úrazu

 • v případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření, rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni
 • školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dohledu nad dětmi pověřené odpovědné osoby (výlety, exkurze, vycházky, zájezdy)
 • školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět, ani na cestě na místo, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu

 

3.Obecné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

 • budova MŠ je během denního provozu uzavřena, vstup do budovy je možný jen po zazvonění, z bezpečnostních důvodů je rodič povinen ohlásit příchod zvonkem a vyčkat až mu zaměstnanec školy umožní odemčením vstup do budovy
 • rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas, není možné předávat dítě jiné pracovnici MŠ
 • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku, z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku
 • učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám, pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází (inverze, silný vítr, silný mráz,…)
 • do MŠ mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci, či infekce, trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu, děti samotné se necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti a učitelky, v případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky (kapky, sprej, …)
 • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje ( diabetes, …), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy
 • jednou za čtrnáct dní nebo dle potřeby si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny
 • mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin jednou za tři týdny, výměnu dětských ručníků jednou týdně
 • v celém objektu MŠ je zákaz kouření, a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

 

4.Podmínky bezpečnosti při činnostech konaných mimo školu

 • učitelka odpovídá při pobytu venku mimo území školy za bezpečnost nejvíce 20 dětí z běžných tříd, nebo12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let, při speciálních činnostech (plavání,…) zajistí vedoucí učitelka organizaci tak, aby na jednu učitelku bylo pouze 10 dětí

 

5.Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

 • v rámci preventivního programu mateřské školy jsou děti nenásilnou formou  a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamováni s nebezpečím drog, alkoholismu, kouření, formami násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 • škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ v Jičíně skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno

 

6.Prevence šíření infekčních onemocnění

 • do MŠ mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce
 • výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče vedoucí učitelce, popř. učitelce (žloutenka, neštovice, aj.), po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví
 • žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy
 • při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě z mateřské školy co nejdříve vyzvednout

 

7.Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví, podmínky vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí se vzděláváním ( mobily, cennosti, jízdní kola,…)

 • dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví, nepřípustné jsou předměty propagující násilí (nože, meče, pistole, apod.), nedoporučujeme nosit ani cennosti, drahé hračky, jízdní kola apod. ,v opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí ( § 30 odst. 1 písm. d) ŠZ )

 

1.Zákaz poškozování a ničení majetku

 • děti jsou vedené k šetrnému zacházení s majetkem školy, opakovaně toto připomínají paní učitelky
 • pokud bude dítětem záměrně poničen nebo zničen majetek mateřské školy, bude po zákonných zástupcích požadována náhrada (školský zákon,§30, odst.1 d.)

 

2.Oznamování zjištění poškození nebo odcizení majetku

 • oznámení o zjištěném poškození nebo odcizení majetku bude zákonnému zástupci podáno neprodleně

3.Poučení o odpovědnosti za škodu

 • § 2920 OZ – nezletilý nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky
 • § 2921 OZ – společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled…
 • seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy

 

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád ( § 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 ŠZ)

 

1.Místo zveřejnění školního řádu

 • školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ, na webových stránkách MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy

2.Způsob seznámení zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 • MŠ informuje o vydání, obsahu a povinnosti dodržovat školní řád zákonné zástupce nezletilých dětí

 

V Železnici dne :   1.9.2018                                

 Za mateřskou školu :                                          Jana Filjačová, ved.učitelka

 

                                                                             Mgr.Soňa Munzarová, ředitelka školy